Vjerske i političke slobode

U Hrvatskoj se od prvog dana ustanka Partija morala uporno boriti za dobar dio masa koje su bile pod jakim utjecajem HSS-ove politike pasivizacije i čekanja. Partija u Hrvatskoj je nastojala pod svaku cijenu pridobiti za suradnju dio rukovodstva HSS, kako bi preko njega osigurala uključenje u NOP što većeg dijela hrvatskog naroda. Zbog toga je nekoliko puta za vrijeme Narodnooslobodilačke borbe predlagana suradnja. Suradnja je konkretizirana u proljeće 1944. godine kada predloženo stvaranje Glavnog odbora Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte Hrvatske (JNOF).

Koalicijska forma je izražena u dokumentima osnivačke konferencije od 18. svibnja 1944. godine odražavala je političku potrebu da se pred domaćom i inostranom javnošću potvrdi da NOP ne predstavljaju samo komunisti nego da se uz njih i sa njima bore i sve demokratske, antifašističke i rodoljubive snage, kao i to da, pored komunista aktivne i ravnopravne mogu biti i ostale stranke i organizacije koje prihvaćaju političku liniju NOP-a. JNOF su sačinjavali predstavnici Hrvatske seljačke stranke, Komunističke partije, Srpskog kluba, USAOH i AFŽ. Konferencija je na kraju zasjedanja objavila Priopćenje i proglas Hrvatskom narodu u kojima su iznijeti ciljevi JNOF Hrvatske i pozvan cijeli narod da se priključi NOB.

Sudjelovanje vjernika, a pogotovo svećenika u NOB-u nije bila rijetkost. Svećenici koji su pomagali borbu i sudjelovali u njoj, na slobodnom teritoriju nastavljali su dalje vršiti vjerske obrede: krštenja, sklapanja crkvenih brakova, pogrebe, mise, ispovjedi, pričesti, bolesnička pomazanja, propovijedi, nastavu vjeronauka, slavljenje vjerskih blagdana, obnovu crkvenih objekata, zaštitu sakralnih spomenika i drugo. No svećenici su imali i aktivnu ulogu u NOV kao vjerski referenti (od 23. lipnja 1942) pri štabovima NOV-a i POJ-a obavljajući svečane prisega partizanskih boraca pred vjerskim referentima, blagoslivljanje partizanske zastave i drugo. Sve to dovelo je osnivanja vjerskih odsjeka (od studenog 1942. nadalje) i vjerskih komisija pri državnim organima (ZAVNOH). U NOB-u je sudjelovalo 75 svećenika, 43 su poginula zbog suradnje sa NOP-om, a na stotine svećenika je pomagalo narodnooslobodilački pokret.

HPM-MRNH A-6337_402

74. Svetozar Rittig, govori prije svečane mise u Topuskom u povodu oslobođenja Beograda
Album fotografija Mladena Ivekovića u NOB i na oslobođenom teritoriju
HPM/MRNH A-6337-402

Sahrana poginulih partizana na groblju u Molvama, ljeto 1944. godine

75. Sahrana poginulih partizana na groblju u Molvama, ljeto 1944. godine
Presnimka iz knjige: 32. divizija NOVJ, Zagreb, 1988.

HPM-MRNH N-2601_f91_6a_s

76. Vlada Zečević (1903. – 1970.), pravoslavni svećenik, učesnik NOR-a
HPM/MRNH N-2601 film 91 negativ 6a s

Partizani u okolici Litije

77. Partizani u okolici Litije, Slovenija, 1944. godine
Presnimka iz knjige: Džon Filips, Jugoslovenska priča, Beograd, 1983., str 90.

Moslavački partizani s narodom na crkvenom proštenju u selu Vrtlinska, kolovoz 1942.

78. Moslavački partizani s narodom na crkvenom proštenju u selu Vrtlinska, kolovoz 1942. godine
Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH / fototeka.sabh.hr

Partizani liječe ranjenog člana Savezničke voje misije Goodwina u seoskoj kući

79. Partizani liječe ranjenog kapetana američke vojske, Jamesa Goodwina, Glavni štab Slovenije, 1944. godina
Presnimka iz knjige: Džon Filips, Jugoslovenska priča, Beograd, 1983., str 105.

HPM-MRNH N-2603_f36_022

80. Partizani islamske vjeroispovjesti na kapama su nosili posebni znak
Album ZAVNOH-a III.
HPM/MRNH N-2603, film 36, negativ 022

HPM-MRNH F-5595

81. Partizani u džamiji – povratak delegata s II. zasjedanja AVNOJ-a, Mrkonjić grad, prosinac 1943. godine
HPM/MRNH F-5595

Letak za Uskrs 1945. godine

82. Letak za Uskrs 1945. godine
Presnimka iz knjige: Ćiril Petešić, Katoličko svećenstvo u NOB-u 1941-1945, Zagreb, 1982.

učkaa

83. Dr. Kuzma Jedretić blagoslivlja partizansku zastavu na Učki 1944. godine
Presnimka iz knjige: Ćiril Petešić, Katoličko svećenstvo u NOB-u 1941-1945, Zagreb, 1982.

Proglas komande mjesta Koprivnica za božićne blagdane

84. Proglas Komande mjesta Koprivnica o slobodnom kretanju povodom Božićnih blagdana, prosinac 1943. godine
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 343.

Konferencija sa predstavnicima Hrvatske seljačke stranke održana u Voćinu, 1943.

85. Konferencija pristalica Hrvatske seljačke stranke, koji su se uključili u NOP, Voćin, 1943. godine
Arhiv znaci.net, inv. br. 10736

Konferencija pristalica Hrvatske seljačke stranke, koji su se uključili u NOP, Voćin, 1943.

86. Konferencija pristalica Hrvatske seljačke stranke, koji su se uključili u NOP, Voćin, 1943. godine
Arhiv znaci.net, inv. br. 10738

HPM-MRNH N-2602_f128_15a_s

87. Partizanske polažu vijenac na spomenik Stjepanu Radiću, osnivaču Hrvatske seljačke stranke
Album ZAVNOH-a II.
HPM/MRNH N-2602, film 128, negativ 15a s

HPM-MRNH N-2602_f128_18_s

88. Partizanske polažu vijenac na spomenik Stjepanu Radiću, osnivaču Hrvatske seljačke stranke
Album ZAVNOH-a II.
HPM/MRNH N-2602, film 128, negativ 18s

HPM-MRNH N-2202_1106

89. Žene, delegati, dolaze na Drugu oblasnu konferenciju AFŽ-a Slavonije u Slavonskoj Požegi, 24. rujna 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ II.
HPM/MRNH N-2202 1106

Image0215

Image0216

90. Letak svim pristašama Hrvtske seljačke stranke, ožujak 1944. godine (dvije strane)
Privatno vlasništvo

Image0390

Image0391

91. Letak o konferenciji Narodnooslobodilačke fronte Hrvatske koju sačinjavaju propadnici raznih stranaka i društveno-političkih organizacija, svibanj, 1944. godine (dvije strane)
Privatno vlasništvo