Saveznička pomoć i priznanje

Saveznici su dugo vremena podržavali izbjegličku vladu u Londonu, stoga je borba za priznanje Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije kao jedine snage koja se bori protiv Sila osovine, bila od velike važnosti. Saveznici na konferenciji u Teheranu, koja se održala u prosincu 1943. godine, priznali NOV I POJ kao jedine borce protiv fašizma u Jugoslaviji i donijeli odluku da partizani u najvećoj mogućoj mjeri budu snabdijevani u vojnom materijalu, kao i operacijama komandosa.

Iako je NOV i POJ bila priznata kao vojna snaga protiv fašizma, odluke AVNOJ-a zatekle su Zapadne saveznike jer su nastojali spasiti stari poredak u Jugoslaviji i nakon rata vratiti kralja Petra II i njegovu izbjegličku vladu. Kako su saveznici shvatili da jačanjem NOB-a njihovi planovi postaju sve nerealniji, tražili su da Nacionalni komitet vodi pregovore sa izbjegličkom vladom koja se nalazila u Londonu. Zbog toga je postignut sporazum 16. lipnja 1944. godine na Visu sa dr. Ivanom Šubašićem o tome da kraljevska vlada u Londonu prizna Nacionalni komitet kao vladu u zemlji, a Nacionalni komitet pristaje da Šubašićeva vlada vrši svoju dužnost prema inozemstvu u punoj suglasnosti sa Nacionalnim komitetom. U tekstu sporazuma dogovoreno je među ostalim da će buduća vlada biti sastavljena od svih demokratskih snaga koje se nisu kompromitirale u borbi protiv Narodnooslobodilačkog pokreta, da će vlada u Londonu osuditi sve izdajnike naroda koji su surađivali s neprijateljem, ali i da se prije kraja rata neće pokretati pitanje budućeg uređenja Jugoslavije.

Oslobođenjem Srbije i Beograda dogovoreno je da će u vladi Demokratske Federativne Jugoslavije učestvovati i nekompromitirani predratni političari pa su saveznici na Krimskoj konferenciji u veljači 1945. godine, priznali Jugoslaviju kao svog ravnopravnog saveznika u antihitlerovskoj koaliciji. Dana 8. ožujka 1945. godine, formirana je vlada u kojoj je Tito bio predsjednik, a Ivan Šubašić ministar vanjskih poslova. U svojoj deklaraciji potvrđeno je očuvanje svih tekovina Narodnooslobodilačke borbe, bratstvo i jedinstvo, kao i jednakost i ravnopravnost svih naroda. Nešto više od mjesec dana kasnije, 11. travnja 1945. godine potpisan je ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći sa Sovjetskim savezom.

Šef angloameričke vojne misije pri VŠ NOVJ general Fitzroy Maclean, Hvar 1943. godine

241. Šef angloameričke vojne misije pri VŠ NOVJ general Fitzroy Maclean, Hvar, 1943. godine
Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH / fototeka.sabh.hr

Rano proljece 1945. - Saveznici kod Daruvara padobranima spuštaju vojnu opremu za potrebe 10. korpusa

242. Saveznici kod Daruvara padobranima spuštaju vojnu opremu za potrebe Desetog korpusa, rano proljeće 1945. godine
Odbor za njegovanje tradicija Desetog korpusa / www.deseti-korpus.com

Američka vojna misija pri štabu VI. korpusa 1943.

243. Američka vojna misija pri štabu VI. korpusa 1943. godine
Album “Hrvatska u NOB“ (Privatno vlasništvo)

HPM-MRNH N-2201_528 - Crvenoarmejci

244. Crvenoarmejci u sastavu jedinica NOVJ
Album “Slavonija u NOB-i“ I.
HPM/MRNH N-2201 528

Saveznički piloti sa grupom boraca NOVJ u Otočcu, 1943. godine

245. Saveznički piloti sa grupom boraca NOVJ u Otočcu, 1943. godine
Arhiv znaci.net, inv. br. 11501

Sherman Kendal obučava partizane rukovanju bazukom, Vis 1944

246. Sherman Kendal obučava partizane rukovanju bazukom, Vis, 1944. godine
Presnimka iz knjige: Džon Filips, Jugoslovenska priča, Beograd, 1983., str 63.

HPM-MRNH F-2636-26

247. Partizanska bolničarka pomaže ranjenom savezničkom vojniku u Dalmaciji
HPM/MRNH F-2636-26

HPM-MRNH N-2601_f23_34a_s

248. Šetnja gradom Slunjem u proljeće 1944. godine. U sredini Randolph Churchill (sin Winstona Churchilla) član savezničke vojne misije
Album ZAVNOH-a I.
HPM/MRNH N-2601, film 23, negativ 34a s

HPM MRNH P-33

249.Nikola Kečanin: “Živjela Crvena armija jamstvo naše pobjede“, 1944. godina, 610 x 440 mm, linorez,
HPM/MRNH P-33

HPM-MRNH F-10355

250. Zarobljena njemačka zastava nakon desanta na Korčulu, Vis, 1944. godine
HPM/MRNH F-10355