Partizanski tisak i borba protiv nepismenosti

U svrhu obrazovanja, obavještavanja, propagande i mobilizacije narodnih nasa od samog početka borbe ogromna pažnja posvećivala se partizanskom tisku.

Tiskovine NOP u Hrvatskoj možemo podijeliti na centralne i regionalne listove. Jedan od najznačajnih centralnih listova bio je „Vjesnik“, pokrenut kao organ JNOF u kolovozu 1941. u Zagrebu. Od početka 1942. godine izlazi na oslobođenom teritoriju, u Gorskom kotaru, Lici, Petrovoj gori, da bi nakon oslobođenja Dalmacije bio tiskan u Splitu. U travnju 1943. pokrenut je list „Naprijed“ kao organ CK KPH, u srpnju 942. „Partizan“ kao organ Glavnog štaba Hrvatske. Kao centralni listovi tiskani su i „Omladinski borac“, „Slobodni dom“, „Srpska riječ“, „Novosti“, „Pionir“ i drugi. Partizanski tisak bio je veza između rukovodstva NOP i organizacija NOP u svim krajevima Hrvatske. Da bi se izbjegle mnoge opasnosti i teškoće transporta u pojedine krajeve je dopreman mali broj primjeraka pojedinih centralnih listova, a onda su oni na terenu preštampavani i raspačavani. To se u prvom redu odnosilo na „Vjesnik“ i „Naprijed“.

Posebno su bila razvijena i regionalna izdanja, koje su pretežno izdavali organi narodne vlasti, USAOH ili AFŽ, a od sredine 1944. godine i odbori JNOF. Te tiskovine su bile veoma brojne i imale su veliku tiražu. Brojni listovi izlazili su na području Dalmacije, Gorskog kotara, Hrvatskog primorja, Bilogore i Moslavine, Like, Korduna, Banije, Slavonije, Hrvatskog zagorja i Žumberka. U okupiranim gradovima, posebno u Zagrebu, izlazio je brojni ilegalni tisak. Naročito je bio razvijen u jedinicama NOV. Već od 1942. godine u svakoj većoj jedinici NOV na području Hrvatske izdaje se list. Tiskovine jedinica NOV odigrale su veliku ulogu u podizanju borbene svesti boraca, njihovom političkom obrazovanju i u izgrađivanju specifičnih kolektiva jedinica. Izdavačka djelatnost na oslobođenom teritoriju bila je znatno obogaćena izdavanjem niza knjiga i brošura, koje su bile preštampavane u pojedinim krajevima. Ta izdanja imala su veoma široki sadržajni raspon, od onih isključivo političkih, koja su služila političkom uzdizanju partijskog i skojevskog kadra, preko onih koja su obrađivala aktualne događaje ili objavljivala najnovija literarna ostvarenja do udžbenika koji su služili za potrebe škola na oslobođenoj teritoriji.

Novine, knjige i druge publikacije tiskane su u partizanskim tiskarama (štamparijama). Osim štamparije CK KPJ i VŠ, radile su tehnike centralnih, pokrajinskih i drugih komiteta i jedinica NOV i POJ. Tiskarska tehnika bila je raznovrsna, od šapirografa do električnog stroja. U zarobljeničkim i koncentracijskim logorima izlazila je ilegalna štampa. U logorima u Njemačkoj tajno su štampani, između ostalih, listovi „Vjesnik“, „Događaji u svetu“, te brošure i leci.

U toku rata od 1941. do 1945. godine tiskano je oko 20.000 raznih naslova svih vrsta. Za više od 9.500 naslova listova, knjiga i brošura utvrđeno je gdje su i kada izlazili, ko ih je izdavao i štampao i slično. U 1941. godini štampana su 83 izdanja; 1942 – 458; 1943 – 1.504; 1944 – 3.811 i 1945. god. – 2.666 izdanja (za 4 mjeseca), a bez oznake godine su 1.587 izdanja. U NOR je izlazilo ukupno 3.821 naslova listova i časopisa, od čega 2.976 u jedinicama NOV i POJ.

Razdoblje razvoja prosvjetnog rada od početka Narodnooslobodilačke borbe do osnivanja ZAVNOH-a sredinom 1943. godine obilježavaju napori članova KPH u podizanju svesti i morala prvih boraca, te naročito od 1942. godine u razvijanju pismenosti. Organizatori te djelatnosti bili su NOO, a na oslobođenim područjima Like, Korduna, Banije, Gorskog kotara i Dalmacije održava se čitav niz analfabetskih tečajeva čiji su pokretači pripadnici Saveza mlade generacije i AFŽ.

HPM MRNH P-13

130. Andro Lušičić: “Zar ti još ne znaš čitati? / I pismenost je oružje u borbi za slobodu“, 1943. godina, 340 x 260 mm, linorez
HPM/MRNH P-13

Partizanska štamparija na Papuku, Slavonija 1942. godine. 14431

131. Partizanska štamparija na Papuku, Slavonija 1942. godine.
Arhiv znaci.net, inv. br. 14431

Dunđerović - Valter Jela za vreme rada u štampariji lista Naprijed, Petrova Gora, 1944. 12668

132. Dunđerović – Valter Jela za vrijeme rada u štampariji lista Naprijed, Petrova Gora, 1944. godine
Arhiv znaci.net, inv. br. 12668

Knjigoveznica štamparije lista Vjesnik -u Mračaju 1944.

133. Knjigovežnica štamparije lista Vjesnik -u Mračaju 1944. godine
Arhiv znaci.net, inv. br. 12721

Image0242

134. Partizan, glasilo GŠH, broj 5, studeni 1942. godine
Privatno vlasništvo

Image0025

135. Vjesnik Hrvatske jedinstvene narodno-oslobodilačke fronte, broj 11, travanj 1942. godine
Privatno vlasništvo

scan

136. Glas Hrvatskog zagorja, broj 2, srpanj 1942. godine, izdanje NOF-e Hrvatskog Zagorja
Privatno vlasništvo

Image0086

137. Kulturni prilozi, broj 2, listopad 1943. godine, Slavonija
Privatno vlasništvo

Image0001 (2)

138. Vjesnik Hrvatske jedinstvene narodno-oslobodilačke fronte, broj 14, srpanj 1942. godine
Privatno vlasništvo

Image0222

139. Svi trebaju znati, brošura, Agitprop Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju
Privatno vlasništvo

Image0001

140. Četnici u službi narodnih neprijatelja, brošura
Privatno vlasništvo

Image0174

150. Narodnooslobodička vojska i partizanski odredi, brošura
Privatno vlasništvo

Image0112

151. Ko su naši saveznici /SSSR, Engleska i Amerika/, brošura
Privatno vlasništvo

Image0085

152. Organizacijsko pitanje KPJ u Narodnooslobodičkoj borbi, brošura
Privatno vlasništvo

Image0011

153. Privremeni propis za unutrašnju službu u NOVH, brošura, 1944. godina
Privatno vlasništvo

Image0100

154. Za što brži završetak rata, brošura, Agitprop Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju
Privatno vlasništvo

Image0045

155. Drugo zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, brošura, 1943. godina, izdanje AVNOJ-a
Privatno vlasništvo

Image0389

156. Sabor u Topuskom, brošura, 1944. godina, izdanje “Vjesnika“ JNOF Hrvatske
Privatno vlasništvo

Image0243

157. Josip Broz Tito: Borba naroda porobljene Jugoslavije, brošura, 1944. godina, izdanje JNOF Slavonije
Privatno vlasništvo