Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije

Već u prvoj ustaničkoj godini u Hrvatskoj je, djelovalo čak sto pedeset partizanskih odreda od čega su neki rasformirani do kraja godine, bilo zbog prelaska boraca u druge jedinice, uništavanja od strane neprijatelja ili drugih razloga, a u njima se borilo oko sedam tisuća boraca. Kako bi se koordinirao rad tih odreda CK KPH je donio odluku, 19. listopada 1941. godine, o osnivanju Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih odreda Hrvatske (GŠ NOOH). Komandanta i komesara Glavnog štaba imenovao je Vrhovni štab, a ostale članove Štaba postavljao je CK KPH. Za komandanta je prvi imenovan Ivan Rukavina, a za komesara Marko Orešković. Zatim je komandant bio Ivan Gošnjak, a komesari Franjo Ogulinac Seljo, Vladimir Bakarić i Rade Žigić. Osim Bakarića i Žigića, ostali su bili sudionici Španjolskog građanskog rata.

Čitavu 1942. godinu obilježilo je razvijanje malih grupa partizana u odrede, odreda u brigade, brigada u divizije, a do kraja godine biti će osnovana četiri korpusa, od čega i jedan na teritoriju Hrvatske od boraca tada već legendarnih divizija: Šeste ličke, Sedme banijske i Osme kordunaške, te Banijskog, Kordunaškog i Ličkog NOP odreda. Zbog toga je i GŠ NOOH preimenovan u Glavni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske (GŠ NOV i POH). Na osnovi direktivi Vrhovnog štaba i CK KPJ, teritorij Hrvatske podijeljen je u pet operativnih zona preko kojih je Glavni štab NOV i PO Hrvatske rukovodio borbom i jedinicama na teritoriju na kojem su djelovale, što je bilo prijelazno rješenje u stvaranju korpusa koji su u potpunosti zamijenili uloge operativnih zona.

Uz dvadeset i četiri odreda, koliko ih je djelovalo u Hrvatskoj u toku 1942. godine, od većih jedinica djeluju sljedeće: u Prvoj operativnoj zoni već spomenuti Prvi korpus NOV Hrvatske; u Drugoj operativnoj zoni Trinaesta proleterska brigada „Rade Končar“; u Trećoj operativnoj zoni operiraju Dvanaesta slavonska brigada, Šesnaesta omladinska brigada „Joža Vlahović“ i Sedamnaesta udarna slavonska brigada (zadnje dvije su formirane zadnjih dana godine i tada su uz Dvanaestu slavonsku brigadu ušle u Dvanaestu slavonsku diviziju); u Četvrtoj operativnoj zoni djeluju Prva, Druga i Treća dalmatinska brigada (kasnije proglašene udarnim i proleterskim); a u Petoj operativnoj zoni djeluju Šesta primorsko-goranska brigada i Četrnaesta primorsko-goranska brigada.

HPM-MRNH F-9422

30. Mornarička pješadija iskrcava se u Mošćeničkoj Dragi 25. travnja 1945. godine
HPM/MRNH F-9422

Brodovi mornarice NOV i POJ pred izvršenje borbenog zadatka, leto 1944.godine.

31. Brodovi mornarice NOV i POJ pred izvršenje borbenog zadatka, ljeto 1944. godine.
Arhiv znaci.net, inv. br. 14861

HPM-MRNH N-2602_f142_5_s

32. Album ZAVNOH-a II.
HPM/MRNH N-2602 film 142 negativ 5s

HPM-MRNH F-6321

33. Ronilačka ekipa Tehničke sekcije Mornarice NOVJ u viškoj luci, srpnja 1944. godine
HPM/MRNH F-6321

Brodovi mornarice NOVJ 1944. 12941

34. Brodovi mornarice NOVJ 1944. godine
Arhiv znaci.net, inv. br. 12941

Mornarica NOVJ 1944.

35. Mornarica NOVJ 1944. godine
Arhiv znaci.net, inv. br. 12066 12942

HPM MRNH P-40

36. Vasilij Petrović-Antipov: “Svi na front – sve za front“ 1944. godina, 620 x 425 mm, linorez
HPM/MRNH P-40

Partizanka šije zvijezdu za jedan od brodova koji trebaju probiti njemačku blokadu Jadrana, 1944. godine

37. Partizanka šije zvijezdu za jedan od brodova koji trebaju probiti njemačku blokadu Jadrana, 1944. godine
Presnimka iz knjige: Džon Filips, Jugoslovenska priča, Beograd, 1983., str 49.

Avijatičari prve eskadrile NOVJ, 1944. god

38. Avijatičari prve eskadrile NOVJ, 1944. godine (Osvetnik V. ofenzive)
Presnimka iz knjige: Stvaranje Titove Jugoslavije, Opatija, 1988., str. 448.

Aerodrom vazduhoplovstva NOVJ na Visu, 1944. 12066

39. Aerodrom zrakoplovstva NOVJ na Visu, 1944. godine
Arhiv znaci.net, inv. br. 12066

Prvi tenkovski bataljon NOVJ u Otočcu, Lika, formiran posle kapitulacije Italije, septembra 1943. godine. 16316

40. Prvi tenkovski bataljon NOVJ u Otočcu, Lika, formiran poslije kapitulacije Italije, rujna 1943. godine.
Arhiv znaci.net, inv. br. 16316

Istraživanje minskih polja posle oslobođenja Širokog Brijega,1945.

41. Istraživanje minskih polja poslije oslobođenja Širokog Brijega, 1945. godine
Arhiv znaci.net, inv. br. 14364

Popravka oklopnog vozila AB-41 jedinica NOVJ u partizanskoj radionici u Lici, 1944. 16308

42. Popravak oklopnog vozila AB-41 jedinica NOVJ u partizanskoj radionici u Lici, 1944. godine
Arhiv znaci.net, inv. br. 16308